MEMORIU pentru includerea de amendamente și susținerea propunerii legislative de modificare și completare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare

Stimate Doamne, Stimați Domni,

În 2014 un grup de peste 130 de artiști, experți și manageri culturali au lansat un apel public pentru competențele culturale (https://apelpentrucompetenta.wordpress.com/apelul/) în vederea demarării unor modificări legislative privind reforma sectorului cultural și a instituțiilor publice de cultură. Documentul menționa faptul că “Un sistem osificat, moştenit de dinainte de 1990, se opune în acest moment calităţii actului managerial în cultura publică şi hrăneşte teama artiştilor şi a altor specialişti de a acţiona din interiorul sistemului. Aplicarea prevederilor legale în litera şi nu în spiritul lor, permanentizarea directoratului în cazul unor personalităţi care au deţinut timp de decenii funcţii de conducere în instituţii publice de cultură, excluderea experţilor calificaţi în management şi politici culturale din comisiile de concurs şi, ulterior, din comisiile de evaluare, conflictele de interese ce compromit actul evaluării, conducând de multe ori la menținerea aceloraşi contracte de management şi directori de instituţii – toate acestea sunt simptome ale unei lipse de disponibilitate pentru adaptarea reală la dinamica culturală actuală, la nevoile publicului şi ale rolului culturii publice în societatea prezentă.” În finalul acestui document public se afirmă “Competiţia reală pentru posturile de manageri în instituţiile publice de cultură, asigurarea accesului cu şanse egale al unor oameni competenţi, care şi-au dovedit deja capacitatea managerială chiar și în afara sistemului, este singura cale prin care ecosistemul cultural românesc poate fi reconectat la realitate şi căruia i se poate restitui misiunea publică reală și nu doar clamată.” Deși au avut loc o serie de discuții și tentative de modificare legislativă, la peste 6 ani de la lansarea acelui Apel situația a rămas neschimbată, iar problemele sectorului cultural și ale instituțiilor culturale s-au acutizat având drept consecințe scăderea consumului cultural, dar și reducerea activităților și scăderea dramatică a bugetelor instituțiilor publice.

Senatorii Lucian Romașcanu și Vlad Alexandrescu au depus recent o inițiativă legislativă de modificare și completare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură referitor la care propunem prin acest memoriu, din partea sectorului cultural, o serie de amendamente la forma de lege votată de Senatul României, după cum urmează:

i). Punctul 2 din propunerea legislativă care modifică Art. 3 al actului normativ în vigoare, prin care sunt prevăzute condițiile de eligibilitate pentru încredințarea managementului unei instituții publice de cultură. Litera c) modificată – „c) întruneşte condiţiile de studii universitare de licenţă sau masterat absolvite în domeniul de activitate al instituţiei sau în domeniul ştiinţelor umaniste; autoritatea poate extinde domeniul studiilor și la cele juridice şi economice”.

Observație & propunere de modificare:

Pentru a se elimina posibilitatea ca la concursurile de proiecte de management în vederea încredințării managementului instituțiilor publice de cultură să se înscrie o persoană fizică fără studii de specialitate și fără experiență în domeniul specific al acestor instituții, este nevoie de adăugarea la condițiile de concurs a obligativității demonstrării unei experiențe de minim 5 ani a participantului în domeniul de funcționare al instituției, demonstrată prin CV, contracte anterioare, dosar de presă și/sau scrisori de recomandare ale unor personalități recunoscute din acel domeniu. Dacă se extind domeniile din care pot proveni participanții la concurs la Științe sociale (din care fac parte studiile de drept și cele economice), atunci se pot include și Științele comunicarii (comunicare publică, jurnalism, publicitate) care considerăm că sunt la fel de utile și eligibile pentru conducerea unei instituții culturale. Propunem modificarea punctului după cum urmează: „c) întruneşte condiţiile de studii universitare de licenţă sau masterat absolvite în domeniul de activitate al instituţiei sau în domeniul ştiinţelor umaniste sau al relațiilor publice; autoritatea poate extinde domeniul studiilor și la cele de comunicare, juridice sau economice. Persoana care participă la un concurs de management pentru o instituție publică de cultură trebuie să demonstreze o experiență de minim 5 ani de zile în domeniul de funcționare al instituției, demonstrată prin CV, contracte anterioare, dosar de presă și/sau scrisori de recomandare ale unor personalități recunoscute din acel domeniu.”

 1. ii) La același Punct 2 ce include modificările articolului 3 din vechea lege, la paragraful 4 se menționează că ”o persoană se poate înscrie la concurs pentru poziția de manager al aceleiași instituții publice de cultură, pentru un al treilea mandat cu acordul autorității și dacă la evaluarea finală a mandatului precedent a obținut o notă mai mare de 9.50”.

 

Observații și propuneri de modificare:

Practica din ultimii 30 de ani din România prin care aceleași persoane au rămas mai mult de 10 ani, uneori și 20 de ani la conducerea aceleiași instituții de cultură a creat blocaje instituționale, plafonarea angajaților, lipsa de motivație și de orizont care constituie motorul funcționării oricărei instituții, cu atât mai mult a unei instituții de cultură. Regulile de bază din management prevăd un maxim de 10 ani pentru funcțiile de conducere, motiv pentru care actuala modificare privind două mandate de câte 5 ani este benefică. Acest punct ce prevede cazuri excepționale, în acord cu autoritatea, creează o portiță de eludare a legii și prelungește până la 15 ani perioada de directorat, ceea ce înseamnă o revenire la situația actuală care nu s-a dovedit benefică pentru instituțiile de cultură. Propunem renunțarea la acest paragraf.  

iii) Punctul 9 din propunerea legislativă modifică art.12 alin(1), lit.f) – „f) o previziune a evoluţiei economico-financiare a instituției publice de cultură, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi o strategie pentru atragerea unor fonduri extrabugetare împreună cu estimarea acestora.”

Observație & propunere de modificare:

Pentru evitarea eventualelor abuzuri ale autorităților din teritoriu, care, prin reducerea finanțării, pot controla conducerea instituțiilor de cultură, este nevoie de precizarea cuantumului în care bugetul acestor instituții va depinde de sursele extrabugetare, ideal fiind ca acesta să nu depășească 10% din bugetul anual. Autoritățile nu trebuie încurajate prin această lege să retragă sau să reducă finanțarea instituțiilor culturale care este prevăzută și în Constituția României. Propunem modificarea după cum urmează:  “f) o previziune a evoluţiei economico-financiare a instituției publice de cultură, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi o strategie pentru atragerea unor fonduri extrabugetare într-un procent de maxim 10 % din bugetul anual.

 1. iv) Punctul 11 din propunerea legislativă modifică art. 16, alin. (2) – „(2) Comisia de concurs este selectată prin tragere la sorţi şi desemnată de autoritate prin ordin sau dispoziție, după caz, şi este compusă din reprezentanţi ai autorităţii, în proporţie de o treime, şi din specialişti în domeniul de activitate al instituţiei, în proporţie de două treimi, dar nu mai mult de 6 persoane.”

Observație & propunere de modificare:

Deși detaliile cu privire la corpul de specialiști din care vor fi trași la sorți cei desemnați pentru fiecare concurs pot fi incluse în “Normele de aplicare a legii”, considerăm oportună menționarea în textul legii a obligativității Ministerului Culturii privind realizarea/desemnarea unui corp de experți/evaluatori pe fiecare domeniu de activitate din care în final va fi selectată comisia pentru fiecare concurs în urma unui apel public, organizat în mod corect și transparent. Corpul de specialiști trebuie să fie anunțat public, iar aceștia să provină din mai multe domenii (teatrele nu funcționează la fel ca muzeele sau ca bibliotecile) și să fie mai presus de orice îndoială privind integritatea, să nu se afle în conflict de interese sau în situația de cercetat sau urmărit penal, să aibă experiență vastă în domeniu, recunoscută de cei din domeniul de specializare și care să nu poată fi contestată de participanții la concurs. Alegerea lor trebuie făcută astfel încât competențele lor să se completeze reciproc (de exemplu, un critic de teatru cu autoritate recunoscută va putea evalua performanțele artistice ale unui teatru, iar un specialist în management cultural va evalua performanțele manageriale). Propunem modificarea după cum urmează  „(2) Comisia de concurs este selectată prin tragere la sorţi şi desemnată de autoritate prin ordin sau dispoziție, după caz, şi este compusă din reprezentanţi ai autorităţii, în proporţie de o treime, şi din specialişti în domeniul de activitate al instituţiei selectați dintr-un Corp de Evaluatori special desemnat de Ministerul Culturii în proporţie de două treimi, dar nu mai mult de 6 persoane. Corpul de evaluatori va fi desemnat pe baza unui apel public și va include experți culturali sau artiști cu experiență dovedită de minim 10 ani de activitate în domeniul cultural, care să fie mai presus de orice îndoială privind integritatea și să nu se afle în conflict de interese sau în situația de cercetat sau urmărit penal.”

 1. v) Punctul 25 din propunerea legislativă modifică art. 28, alin. (2) – „(2) În cazul în care managerul are studii de specialitate corespunzătoare sau experiența necesară, acesta are, în mod excepţional, dreptul ca, pentru îndeplinirea programului minimal, în cadrul contractului de management, să participe, în calitate de autor sau, după caz, de artist interpret sau executant, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la realizarea, în mod direct sau indirect, de proiecte în cadrul instituţiei pe care o conduce”.

 

Observație & propunere de modificare:

Considerăm că funcțiile de management și de conducere ale instituțiilor publice de cultură, trebuie să fie exclusiv funcții de administrare și de conducere a instituțiilor și nu trebuie să permită posibilitatea ca directorii să poată “colabora” în baza Legii nr. 8/1996 privind cesionarea drepturilor de autor și/sau a drepturilor conexe pentru realizarea proiectelor din cadrul programului minimal al instituției pe care o conduce. De multe ori în practica curentă o serie de manageri abuzează de poziția dublă privilegiată în care se află de creator și manager, lucru care duce la conflicte de interese și chiar litigii și procese (vezi situația actuală de la Teatrul Național București). Propunem în consecință modificarea articolului „(2) Managerul nu are dreptul ca, pentru îndeplinirea programului minimal în cadrul contractului de management, să poată participa în calitate de autor sau, după caz, de artist interpret sau executant – potrivit dispoziţiilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare –  la realizarea, în mod direct sau indirect, de proiecte în cadrul instituţiei pe care o conduce”.

 1. vi) la punctul 29 din propunerea legislativă – la art. 32, după alin. (5) se introduce un nou alineat, alin.(51), cu următorul cuprins: „(5′) Contractul de management încetează la data împlinirii vârstei de pensionare pentru limită de vârstă de către manager, dacă autoritatea nu decide menținerea valabilităţii acestuia, la solicitarea managerului, fără a depăşi durata pentru care a fost iniţial încheiat.”

Observație & propunere de modificare:

Considerăm că această dispoziție trebuie corelată mai clar cu dispozițiile art. 4 alin. (2), potrivit cărora câștigătorul concursului de management încheie cu autoritatea un contract de management pe o perioadă de 5 ani, precum și cu cele ale Art. 24 alin. (2), privind clauzele contractului de management. De aceea propunem modificarea articolului după cum urmează: „(5′) Contractul de management încetează în momentul împlinirii vârstei de pensionare pentru limită de vârstă de către manager, însă doar după finalizarea perioadei de 5 ani pentru care a fost încheiat contractul de management inițial.”

De asemenea, în final, semnatarii acestui memoriu susțin principalele puncte menționate de recenta inițiativă legislativă, respectiv  limitarea numărului de mandate, transparența concursurilor de management și deschiderea pozițiilor de management către alte persoane, manageri și producători culturali fără studii artistice, dar cu experiență profesională demonstrată în domeniul de activitate al instituției, încetarea contractului de management odată cu atingerea vârstei de pensionare, imposibilitatea managerului instituției de a derula în același timp cu funcția de manager și activități artistice în cadrul instituției pe care o conduce, dar și celelalte prevederi importante, conform documentului disponibil pe site-ul Camerei Deputaților la adresa http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?nr=316&an=2020.

În final, considerăm că această inițiativă legislativă este extrem de necesară și reprezintă un prim pas în reformarea sectorului cultural din România.

Vă mulțumim pentru atenție și vă asigurăm de întreaga noastră considerație.

 

Semnează:

 1. Cosmin Manolescu, coregraf și expert cultural, director Fundația Gabriela Tudor, cosmin@gabrielatudor.ro
 2. Cristina Modreanu, critic de teatru și curator, președinta Asociației Române pentru Promovarea Artelor Spectacolului, cmodreanu@yahoo.com
 3. Marius Manole, actor Teatrul National “I.L.Caragiale” Bucuresti, marius27man@yahoo.com
 4. Beatrice Popescu, manager cultural Teatrul Apropo, beatrice.popescu@rocketmail.com
 5. Carmen Lidia Vidu, regizoare de teatru, carmen.vidu@gmail.com
 6. István Téglás, actor Teatrul National București, teglas.istvan@gmail.com
 7. Cristiana Tăutu, manager cultural, cristiana.tautu@gmail.com
 8. Constantin Puscasu, actor, Teatrul National “VasileAlecsandri” din Iași, altipuscasu@yahoo.
 9. Diana Dumbravă, actriţă, Teatrul Naţional Bucureşti, dianadumbrava@gmail.com
 10. Mihai Calin, actor Teatrul Mational București, misucalin@yahoo.com
 11. Rodica Lazar actor Teatrul LS Bulandra rodicalazar.ro@gmail.com
 12. Marian Popescu, profesor, expert n politici culturale, critic teatral
 13. Andrei Măjeri, regizor de teatru
 14. Florentina Bratfanof, casting director, membru International Casting Directors Network florentina.bratfanof@gmail.com 
 15. Ada Solomon, producător de film, Vicepreședinte al Consiliului Director al Academiei Europene de Film ada.solomon@gmail.comS
 16. abina Baciu, manager și comunicator cultural, asociația ORICUM, sabina@oricum.ro
 17. Dragoș Neamu, manager cultural
 18. Maria-Roxana Comârlău,PR Asociația Centrul Multimedia Teatru FiX Iași, teatrufix@gmail.com 
 19. Alexandra Balașoiu, coregraf și coordonator proiecte Indie Box, alexandra@indiebox.ro
 20. Ioana Marchidan, coregraf/performer, presedinte Asociatia Dance Spot
 21. Catinca Draganescu, regizor si dramaturg, presedinte Idea77, catinca.draganescu@gmail.com
 22. Robert Balan, regizor, presedinte Asociatia Art No More, asociatia.artnomore@gmail.com
 23. Mihaela Michailov, dramaturg
 24. Andrea Wolfer, actriță liber profesionistă, manager cultural, vicepreședinte Asociația Culturală Misc., wolferandrea@yahoo.com, centrulmisc@gmail.com
 25. Mariana Gavriciuc, coregraf, Asociația DELAZERO, București,  mariana.gavriciuc@gmail.com
 26. Dana Sarmeș, curator și manager cultural, Președinte Asociația Culturală Contrasens, sarmesd@gmail.com
 27. Rares Lucaci, actor independent rareslucaci@yahoo.com
 28. Biatrice Cozmolici, artist și producător independent cozmolici.biatrice@gmail.com
 29. Șerban Pavlu, actor, Teatrul L.S.Bulandra, București serbanpavlu@gmail.com
 30. Voicu Rădescu – președinte al Asociației Green Hours (Green Hours jazz-cafe & Teatrul LUNI) – greenhours@yahoo.com
 31. Voina Octavian, actor independent, voina.octavian95@gmail.com
 32. Luiza Zamora, instigator cultural, Asociația 37, zamora@asociatia37.ro
 33. Marius Burhan, artist, profesor, expert MC,  expert tehnic judiciar – arte vizuale Ministerul Justiției, marovburhan@gmail.com
 34. Clara Trăistaru, manager și producător cultural
 35. Medeea Marinescu, actrita Teatrul National “I.L.Caragiale”
 36. Lia Bugnar, actrita, dramaturg bugnar.lia@gmail.com
 37. Elena Vlădăreanu, dramaturgă, vicepreședinte al Asociației Art No More
 38. Sebastian Mihăilescu, regizor
 39. Zenko Bogdan, producator independent, bogdanzenko@gmail.com
 40. Ștefania Ferchedău, cercetător și manager cultural, stefania@artsf.ro
 41. Tudor Chirilă, actor Teatrul de Comedie București, muzician.
 42. Anghel Damian, actor Teatrul de Comedie, angheldamian@gmail.com
 43. Vlad Massaci, regizor
 44. Raj Alexandru Udrea, actor freelancer, udr.alexandru@gmail.com
 45. Tudor Giurgiu, regizor, producător de film, director Festivalul Transilvania International Film Festival
 46. Marcela Motoc, actrița liber profesionistă, motocmarcela@gmail.com
 47. Rozana Mihalache, coordonatoare artistică a Green Hours jazz-cafe & Teatrul LUNI de la Green Hours
 48. Judith State, performer, judith.state@gmail.com
 49. Radu Dumitriu, muzician, radudumitriu2000@gmail.com
 50. Mirela Oprisor, actrita
 51. Irina Moscu, scenograf
 52. Ana Turos, actriță liber profesionistă, anaturos@gmail.com
 53. Ileana Zirra, scenograf, ileana.bizirra@gmail.com
 54. Mihai Păcurar, artist mihai.pacu@gmail.com
 55. Andreia Bruckner, vicepreședinte Asociatia Tandem, andreia_bruckner@yahoo.com
 56. Raisa Ane , performer raisa.ane@gmail.com
 57. Diana Gheorghiu, compozitor și curator muzical, minimuzica@gmail.com

În această perioadă se discută în Parlamentul României prevederi legale importante de care depinde calitatea actului managerial în instituțiile publice de cultură din România. De asemenea, la nivel local, sunt organizate concursuri pentru ocuparea poziţiei de manager în instituţii publice de cultură.

În acest context, mai multe organizaţii culturale, manageri culturali, specialişti în politici culturale şi artişti atragem atenția Ministerului Culturii, Comisiilor de Cultură ale Senatului și Camerei Deputaților, Primăriei Capitalei, autorităților locale, politicienilor și altor profesioniști din domeniu asupra unor principii şi proceduri care afectează în prezent grav calitatea actului managerial în sectorul cultural public.

Am formulat în acest sens un Apel pentru competență în instituțiile publice de cultură, apel semnat de personalități culturale, operatori din domeniul cultural din România, artiști a căror voce se face astfel auzită în sprijinul respectării legii, în dorința de a îmbunătăți mediul cultural în care funcționăm cu toții.

Apelul a fost redactat de către Gianina Cărbunariu (regizor, Asociaţia DramAcum), Cristina Modreanu (critic de teatru, președinte Asociaţia Română pentru Promovarea Artelor Spectacolului), Ioana Tamaș (specialist în management şi politici culturale), Dragoș Neamu, manager cultural (președinte Reţeaua Naţională a Muzeelor din România), Raluca Pop (facilitator cultural, președinte asociaţia MetruCub-resurse pentru cultură).

Puteţi să citiţi Apelul şi să vă alăturaţi demersului printr-un scurt comentariu pe blog sau trimiţând un email (vezi secţiunea Contact).

Lista de semnături este deschisă în continuare.

Apelul va fi depus la Comisiile de Cultură ale Senatului și Camerei Deputaților, la Ministerul Culturii și la Primăria Muncipiului București.

Solicităm audiențe din partea instituţiilor cărora le este adresat prezentul Apel, împreună cu organizarea din partea acestora a unor dezbateri publice pe temele enunțate în Apel.